top of page

Naše výuka

Malé kolektivy a individuální přístup jsou zárukou toho, že u nás každé dítě má šanci rozvinout svůj potenciál. Jedním z velkých benefitů naší školy je zvýšená dotace hodin anglického jazyka. Naši žáci mají v průměru 10 vyučovacích hodin angličtiny týdně. Anglický jazyk je v naší škole vyučován certifikovanými rodilými mluvčími ve skupinkách s maximálně 9 dětmi.

Naši studenti se od 6. třídy začínají učit druhý cizí jazyk, kterým je na naší škole španělština.

 

Výuka povinných předmětů na prvním stupni začíná v 9.00 hod., na druhém stupni v 8.05 hod. V první třídě jsou děti hodnoceny pouze slovně, od druhé třídy využíváme možnosti kombinovaného způsobu hodnocení, tzn. ke slovnímu hodnocení přibudou i známky. Využíváme blízkost Klánovického lesa k pravidelnému učení v přírodě, které je založeno na základě dlouhodobého mezinárodního programu Les ve škole a Učíme se venku.

2feeec_b830a89527584955af6a2627d6c0990b~mv2.jpg.webp

Výuka anglického jazyka

Popis výuky

Jedním z velkých benefitů naší školy je zvýšená dotace hodin anglického jazyka. Naši žáci mají v průměru 10 vyučovacích hodin angličtiny týdně. Anglický jazyk je v naší škole vyučován certifikovanými rodilými mluvčími ve skupinkách s maximálně 9 dětmi. Dbáme na to, aby děti během studia na naší škole přišly do kontaktu s různými rodilými mluvčími a osvojily si tak rozdílné přízvuky, dialekty a slovní zásobu. 

K výuce „klasické“ angličtiny (Regular English) používáme učebnice Cambridge, a to již od první třídy. 

 • V první třídě začínají děti s učebnicemi Kid´s Box a dále pak pokračují s učebnicemi Cambridge Fun for Starters, Fun for Movers, Fun for Flyers a na druhém stupni navazují Complete Key for Schools, Complete PET a Complete FCE.

 • Každé dítě a každá skupina má jiné tempo, proto děti v průběhu studia pokračují učebnicemi dle úrovně konkrétní jazykové skupiny. Děti jsou na počátku každého roku děleny do jazykových skupin dle jejich aktuálních jazykových znalostí na základě orientačních testů.

Kromě „klasické“ angličtiny (Regular English) zařazujeme také výuku tzv. zájmových předmětů v AJ. Hlavním cílem těchto předmětů je rozšiřovat obzor dětí a zvýšit úroveň jejich komunikačních schopností a prezentačních dovedností v AJ. Všechny tyto předměty jsou vyučovány rodilými mluvčími. 


Mezi zájmové předměty (tzv. Optional subjects) patří:

 • Media

 • Cambridge preparation

 • Komunikace v Aj začátečníci

 • Creative writing

 • English Club

 • The world around us

 • ICT

 • Sport

Kromě výše uvedených předmětů jsou v angličtině vyučovány všechny výchovy, tzn. tělesná, výtvarná a hudební výchova, výchova ke zdraví a dále ICT (informační a komunikační technologie).

Zkoušky Cambridge

Victoria School je partnerskou školou Cambridge Exams Center (oficiálním partnerem University of Cambridge), a proto děti mohou skládat zkoušky přímo v naší škole, v prostředí, které je jim dobře známé. 

 

Zkoušky se dělí na několik úrovní:

 • Pre-A1 Starters

 • A1 Movers 

 • A2 Flyers 

 • A2 Key for Schools 

 • B1 Preliminary for Schools 

 • B2 First for Schools.

Výhody:

 • Certifikáty Cambridge English uznává více než 20 000 institucí na celém světě včetně zahraničních vysokých škol. Jedná se o nejrozšířenější anglické certifikáty na světě.

 • Za jazykový certifikát lze získat body navíc v prvním nebo druhém kole přijímacího řízení na střední školu v České republice. 

 • Jazykovým certifikátem úrovně B1 Preliminary (dříve PET) a vyšší si lze nahradit zkoušku z angličtiny v profilové části maturitní zkoušky.

 • Za certifikát B2 First (dříve FCE) a vyšší uznávají české vysoké školy body navíc u přijímacího řízení.

Výuka španělského jazyka

Popis výuky

Naši studenti se od 6. třídy začínají učit druhý cizí jazyk, kterým je na naší škole španělština. 

Oproti státním základním školám, kde se druhý jazyk vyučuje 2 hodiny týdně, jsou na naší základní škole španělskému jazyku věnovány 3 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícími jsou opět rodilí mluvčí, popř. certifikovaní učitelé s mezinárodně uznávanou zkouškou DELE, úroveň C2 – expert. 

Zkoušky DELE

V případě zájmu jsme schopni připravit žáky k mezinárodně uznávané zkoušce DELE úroveň A1 pro mládež, kterou organizuje Institut Cervantes v Praze.

Výuka německého jazyka

Popis výuky

Od 6. třídy si mohou žáci zvolit též německý jazyk. Němčině se u nás věnujeme 3 plné vyučovací hodiny týdně, což je o hodinu více než na běžných státních základních školách. Používáme osvědčené učebnice pro osmiletá gymnázia s názvem Beste Freunde". Tyto učebnice nejenže usnadňují učení, ale také nabízí zajímavá témata.

 

Náš program výměnných pobytů a spolupráce s německým gymnáziem v Lachendorf dětem umožní zažít Německo na vlastní kůži. To není jen o zdokonalení němčiny, ale také o objevování nových míst, kultur a navazování nových přátelství.

 

Pro ty z vás, kteří touží po dalším rozvoji jazykových dovedností, připravujeme naše žáky ve spolupráci s Goethe-Institutem na mezinárodně uznávané zkoušky. Ať už vaše plány do budoucna jsou jakékoli, znalost němčiny vám otevírá další možnosti. 

Výuka ICT

Popis výuky

Ve Victoria School se věnujeme nové informatice – ve výuce využíváme LEGO Education, stavebnice Scottie GO! a populární aplikaci Minecraft Education. Tyto prvky nám pomáhají zlepšit týmovou spolupráci, prezentaci a dovednost programování. Seznamujeme se také s výhodami, pravidly a použitím umělé inteligence. Tiskneme na 3D tiskárně a zdokonalujeme se tak i v této oblasti. Ve všech ročnících je však základem dobrá znalost kyberbezpečnosti, kterou považujeme za klíčovou pro bezpečné a zodpovědné používání technologií. Naši žáci se také připravují na zkoušky ECDL, které zahrnují například základy práce s počítačem a správu souborů, zpracování textu, práci s tabulkami, prezentace, základy práce s internetem a komunikace a bezpečné používání informačních technologií. 

Výuka venku/Les

Popis výuky

Učení v lese je další naší specialitou. Využíváme blízkost Klánovického lesa k pravidelnému učení v přírodě, které je založeno na mezinárodním programu Les ve škole a Učíme se venku. V praxi to znamená, že prvostupňové děti tráví v Klánovickém lese celé jedno dopoledne v týdnu.


Učení venku nabízí řadu příležitostí. Žáci se učí v reálném prostředí a získané zkušenosti a dovednosti si pak lépe zapamatují a dokáží je později využít v praxi. Prožitková pedagogika je tak jednou z nejefektivnějších vzdělávacích metod. Pobyt v lese nejen podporuje fyzickou aktivitu a duševní zdraví ale také zlepšuje soustředění, dává samotnému učení smysl a poskytuje ideální rámec pro rozvoj emoční inteligence, sociálních dovedností a týmové spolupráce, čímž napomáhá k utváření pevného kolektivu.


Být venku je pro děti přirozené a věřte, že si to zamilují! Víme, že rozvoj sociálních dovedností skrze hru v dětské skupině je dokonce pro vývoj dítěte zcela zásadní, a že schopnost dětí chápat a respektovat svět kolem nich je klíčovým prvkem pro jejich  budoucí úspěch a spokojenost.

Projektová výuka

Popis výuky

Znakem projektové výuky nebo projektového vyučování je snaha propojovat poznatky z různých oblastí (předmětů) s tím, s čím se žáci setkávají v běžné realitě. 

Projektová výuka má mnoho předností, zejména:

 • Propojuje poznatky z různých předmětů, pomáhá vidět věci v souvislostech.

 • Pomáhá zapojit smyslové vnímání žáků a prožitek.

 • Umožňuje dobře individualizaci.

 • Žáka motivuje a aktivizuje.

 • Úzce se pojí s reálným životem.

 • Rozvíjí žákovy pracovní a studijní návyky.

 • Umožňuje žákům pracovat v týmech a skupinách. 


Ve Victoria School realizujeme v každém školním roce jeden až dva celoškolní týdenní projekty, do kterých jsou zapojeni všichni žáci a zaměstnanci školy.

Naše projekty

Jumbo Afrika (září 2021)

Tento krásný projekt byl realizován ve spolupráci s neziskovou organizací Centrum Narovinu a byl zaměřen na zvýšení povědomí našich žáků o situaci v rozvojových zemích a měl přispět k výchově k lidským právům a tolerantní společnosti. Dal vzniknout dlouhodobé spolupráci se školou na ostrově Rusinga Island na Viktoriině jezeře v Keni. Projekt byl završen celoškolní akcí Jumbo Afrika, která se konala v kulturním centru Beseda, kde došlo k online propojení s africkou školou. České i africké děti byly velmi zvídavé, otázky nebraly konce. Hlavním úspěchem projektu byla adopce africké dívky Evaline.


Projektová výuka zahrnovala interaktivní workshopy dané problematiky, promítání krátkých filmů o životě v Keni a ve škole na Rusinga Island, společnou diskusi se zástupci Centra Narovinu a různé aktivity spojené s africkými zvyklostmi. Téma Afriky se prolínalo všemi předměty v průběhu týdne, během něhož se projekt uskutečnil. 
 

Žáci nižších ročníků měli obrovský zážitek z propojení se školou v Africe a pocit sounáležitosti si prohloubili i díky výrobě náramků a školních pomůcek pro tyto africké děti. Starší žáci již byli schopni vést zajímavý online rozhovor se svými protějšky v Africe. Zajímali se o problémy spojené s nedostatkem vody, potravin a učebních materiálů nebo o to, jak do jejich života zasáhl covid-19.  Dozvěděli se mnoho o životě v sirotčinci a o školní výuce.  V závěru projektu pak iniciovali adopci africké dívky Evaline, na kterou se složili rodiče a pedagogové školy. Pomineme-li získání nových znalostí a dovedností, povedlo se vytvořit hezké partnerství mezi žáky Victoria School a dětmi z Rusinga Island.

Všichni jsme lidé jedné Země
(duben 2022)

Xenofobie a rasismus. V dnešní multikulturní společnosti je to jistě téma, se kterým je nutné neustále pracovat. Proto jsme se rozhodli ve Victoria School uspořádat celotýdenní osvětovou akci zaměřenou na prevenci projevů výše zmíněných negativních jevů. Na projektu se podílela společnost Divadelta se svým zážitkovým preventivním divadlem. Závěrem tohoto projektu byla celoškolní akce s názvem International Day. Díky realizaci programu „Všichni jsme lidé jedné Země!“ došlo u našich žáků k posílení pozitivního postoje k multikulturní společnosti, rozvoji tolerance a k eliminaci pocitů a projevů xenofobie.
 

Oslovili jsme společnost Divadelta a společně připravili představení – tzv. divadlo fórum, které bylo vytvořeno „na míru“ potřebám a věku dětí každé třídy. Herci vždy sehráli představení na motiv skutečné události (např. příchod nového studenta – cizince do kolektivu třídy, jež se stává obětí šikany). Následně se děti spolu s třídním učitelem samy stávají herci a vstupují do děje. Mají tedy možnost svým chováním, svými rozhodnutími děj ovlivnit, vyzkoušet si, jaké to je být někým manipulován nebo se někoho zastat, přičemž ihned dostávají zpětnou vazbu. Cílem tedy není najít a přehrát ideální řešení, ale prostřednictvím divadelní akce a společné diskuse zkoumat svůj vlastní vztah k danému problému a uvědomit si své vzorce chování a podrobit je vnitřní či vnější kritice.


Po představení následoval vždy workshop a diskuse k danému tématu, kde žáci vyjadřovali své názory, pochyby a hledali způsoby řešení. Výstupem diskuse byla i mapa chování, kterou spolu s třídním učitelem děti tvořily. Pro mladší děti bylo mnohdy toto téma otevřeno poprvé a docházelo tedy k prvotnímu uvědomění si problému. To je základem k předcházení špatných vzorců chování. Pro starší studenty, kteří již ve smíšených kolektivech fungují, bylo přínosné pochopení, jak zraňující důsledky mohou mít, byť jen nevhodné poznámky a došlo k potřebné sebereflexi.

Evropský den
(září 2022)

Evropský den, realizovaný formou komunitně osvětového setkání v areálu školy, byl vyvrcholením dvoutýdenní projektové výuky na téma „Evropská Unie a její jednotlivé členské státy“ při příležitosti českého předsednictví Radě EU. Cílem bylo rozšíření povědomí našich žáků o EU a jejích členských státech a rozvoj multikulturního vnímání dětí. V rámci projektu si žáci druhého stupně, rozděleni do pracovních skupin, vylosovali jednu ze členských zemí EU a vyzbrojeni odvahou a svými dotazy vyrazili na jednotlivé ambasády, kde byli velmi mile přijati.

 

Měli zde možnost klást otázky a diskutovat přímo s ambasadory a dalšími zaměstnanci ambasád a na základě těchto návštěv vznikla mnohdy velice zajímavá videa z těchto rozhovorů. Své nově nabyté poznatky rovněž zpracovali a následně prezentovali žákům prvního stupně. Zároveň museli v rámci týmu společnými silami vytvořit koncepci stánku – stanoviště na Evropský den, kde svou zemi aktivně prezentovali všem jeho návštěvníkům, včetně zástupců finské ambasády. Účast z řad dětí, rodičů a přátel školy byla opravdu veliká.


Každá skupina si vyrobila tzv. lapbook (interaktivní 3D kniha) a k tomu připravila rozmanité aktivity, naučné soutěže, typické pokrmy či hudbu a zábavnou formou tak daný stát ve svém stánku představila. Na Evropském dni tak vznikl velmi pestrý veletrh a o zábavu a nové informace nebyla nouze. Veškeré úsilí bylo odměněno obrovským zájmem rodičů a menších dětí, které s nadšením plnily všechny připravené úkoly a kvízy a následně udělovaly body za nejlepší stánek. Nakonec bylo velmi obtížné vybrat vítěze. Realizací tohoto projektu byl posílen komunitní charakter školy a zároveň zdokonaleny prezentační dovednosti žáků včetně rozšíření jejich obzorů v multikulturní oblasti. 


Velké poděkování patří všem zástupcům ambasád, kteří se setkali s našimi žáky a poskytli jim zajímavé rozhovory. Jednalo se o velvyslanectví Finska, Švédska, Dánska, Belgie, Německa, Estonska, Rumunska Slovenska, Řecka, Kypru, Španělska, Slovinska a Rakouska. Zároveň chceme poděkovat zaměstnancům Evropského domu v Praze, který naši žáci v rámci tohoto projektu také navštívili a dozvěděli se tak mnoho nových informací o EU. Pod patronátem jazykového oddělení na závěr proběhl International Day, v němž žáci se svými rodiči a sourozenci během odpoledne „procestovali“ 9 různých zemí a při jejichž návštěvě řešili kvízy, vyráběli, soutěžili, učili se nová slovíčka a ochutnávali místní speciality.

Money, money, money

Cílem tohoto celoškolního týdenního projektu bylo naučit děti zábavnou formou a přirozenou cestou základy finanční gramotnosti. Děti se v dnešní době setkávají s penězi velmi brzy a jsou nedílnou součástí jejich života. Znalost světa financí jim není úplně cizí, ale je nezbytné v nich budovat správné návyky nakládání s penězi. Je nutné v dětech podněcovat odpovědné postoje k financím a správným rozhodnutím. Velmi prospěšné je také učit děti strukturu domácího rozpočtování, znalost nejdůležitějších nákladů a schopnost tvořit rezervy. O to vše jsme se snažili během našeho projektu "Money, money, money", do kterého se kromě celého pedagogického sboru zapojili také externí účastníci, a to ambasadoři ČSOB a u druhého stupně společnost Divadelta. 

 

Děti se během workshopů s ČSOB naučily základům finanční gramotnosti odpovídajícím jejich věku a v průběhu celého týdne dále prohlubovaly své znalosti během různých aktivit. Žáci prvního stupně získávali za plnění úkolů Viktoriánské dolary, které pak v pátek použili během jarmarku na zahradě školy na nákup zboží či služeb (žáci 1.—3. třídy) od svých starších spolužáků (žáků 4.—5. třídy). 

Druhostupňové děti měly za úkol vytvořit participativní rozpočet na realizaci oslavy Mezinárodního dne dětí. Pracovaly ve skupinkách po čtyřech a své rozpočty představily porotě ve třídním kole. Vítězové třídních kol pak postoupili do školního kola a rozpočty prezentovali ve třídách prvního stupně. Dětem 7., 8. a 9. třídy projekt zpestřila společnost Divadelta svým interaktivním divadelním představením "Poslední mince", zaměřeným na prevenci proti zadlužování a půjčování peněz.

 

Šlo o mezipředmětový projekt, např. v rámci matematiky děti připravovaly rozpočet, ve výtvarné výchově navrhovaly Viktoriánky, v anličtině a španělštině se učily novou slovní zásobu, v dějepise se seznámily s historií peněz, v češtině rozvíjely kritické myšlení, v ICT hledaly potřebné údaje pro tvorbu rozpočtu, v rámci hodin zeměpisu tvořily rozpočet na vysněnou dovolenou a obeznámily se s různými světovými měnami. Žáci druhého stupně museli spolupracovat v rámci týmu, informace si museli sami vyhledávat, což vede k rozvoji samostatnosti. A samozřejmě byl velký důraz kladen na prezentaci výsledku, tj. participativního rozpočtu, tedy na rozvíjení jejich prezentačních dovedností.

Projektové vyučování spojuje jednání, myšlení i prožívání, teorii a praxi, školu a život.
Proto v tom určitě chceme ve Victorce pokračovat!"

Výměnné pobyty – zahraniční spolupráce

Jedním z klíčů ke kvalitnímu vzdělání je znalost cizích jazyků. V minulých letech se nám podařilo navázat spolupráci s partneskými školami v Estonsku, Španělsku a Německu.

Na druhém stupni tak mají žáci Victoria School možnost vycestovat v šestém, osmém a devátem ročníku na týdenní výměnný pobyt do zahraničí. Žáci jsou během výjezdu ubytováni v rodinnách studentů, o které se na oplátku starají při jejich návštěvě Victorky v Praze.

Tyto pobyty přinášejí dětem živý styk s jazykem, kterému se učí, a také posilují řečové a konverzační dovednosti, při kterých je výrazným motivačním prvkem i navazování nových přátelství.

 • ESTONSKO – 6. ročník

 • GRANADA (ŠPANĚLSKO) – 8. ročník

 • BORRIANA (ŠPANĚLSKO) –  9. ročník

ESTONSKO

Tallinn European school letos oslavila 10ti leté výročí své působnosti. Tato škola vyznává tři hodnoty a to respekt, harmonii a kreativitu.  

Učitelé pracující v TES pocházejí z celého světa. Společně přinášejí různé nápady a pedagogické znalosti, které přispívají ke kulturní rozmanitosti této školy. To jí umožňuje udržovat učební osnovy a učební prostředí v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy. 

Řídí se osnovami Evropských škol se zaměřením více na základní předměty, daný jazyk a matematiku, což učí třídní učitel. Třídní učitel je také zodpovědný za předmět Objevování světa, který se skládá z aspektů vědy, historie, zeměpisu a techniky. Učitelé specializovaných předmětů vyučují tělesnou výchovu, hudební výchovu, výtvarnou výchovu a žákův druhý jazyk (angličtinu, francouzštinu nebo němčinu – jazyk 2 (L2)).

GRANADA

Mezinárodní škola Novaschool Medina Elvira v Granadě je mladá soukromá škola, která rozvíjí výuku angličtiny od mateřské školy až po střední školu. Jako sekundární cizí jazyk vyučuje francouzštinu a to od základní školy až po střední. 

 

Studenti se učí nejen komunikovat a vyjadřovat se v jiných jazycích, ale také si rozvíjejí dovednosti a získávají kompetence v obou jazycích. Navíc se přibližují k jiným kulturám, než je jejich vlastní, což jim pomáhá být tolerantnějšími a lépe porozumět světu okolo.  

Během výměnných pobytů v Granadě se žáci seznamují s formátem výuky (například, že jedna vyučovací hodina trvá 60minut) a zároveň se výuky i účastní. Kromě klasické výuky však na žáky vždy čeká zajímavý program v rámci školy, či seznámení s místní kulturou a památkami mimo školu. Velmi oblíbené jsou take takzvané Family days, které tráví děti pouze se svou hostitelskou rodinou a mohou tak ještě prohloubit navázaná přátelství, která leckdy trvají i několik let po výměnném pobytu.

Lyžařský kurz

Do sedmého ročníku je zařazen lyžařský kurz. Victoria School jezdí se svými žáky již tradičně na Tauplitz do Rakouských Alp, kde jsou zaručeny vynikající sněhové podmínky.

Termín lyžařského kurzu ve školním roce 2023/2024 je stanoven na 21.1. – 25.1. 2024.

Odjezd od Victoria School bude v neděli, přesný čas přistavení autobusu je vždy upřesněn. Ubytování s plnou penzí je zajištěno na chatě Haus Alpin, přímo v lyžařském středisku Tauplitz. Čtyřdenní skipas a pojištění je v ceně kurzu. Lyžařský výcvik začíná v pondělí ráno a končí ve čtvrtek odpoledne. Lyže nasazujeme přímo před chatou. Děti jsou první den lyžařského kurzu rozděleny do tří skupin dle svých schopností a těm je také přizpůsoben výběr svahů. Areál nabízí k výcviku pestrou škálu širokých sjezdovek s překrásnými výhledy.

Victoria - lyzak.jpg
Školní plavecký kurz

Výuka plavání je zařazena ve druhém a třetím ročníku v souladu se školním vzdělávacím plánem.

Povinná plavecká výuka je uskutečňována formou týdenní školy v přírodě s plaváním ve spolupráci s instruktory ZŠ plavání. 

 

Během pěti dnů žáci absolvují celkem dvacet plaveckých lekcí v deseti blocích. Dále je pro děti vždy připraven doplňkový sportovní program a zábavné večery. Kurz je zařazen obvykle v jarních měsících, trvá od pondělí do pátku a probíhá v jedné ze sedmi k tomuto účelu vhodných lokalit v České republice.

Victoria plavání.jpg
bottom of page