top of page
2feeec_0fba96eb3f9a442496caba5403a9f1ea~mv2.jpg.webp

Zápis do 1. třídy

1) 02. 04. 2024
2) 04. 04. 2024
od 13.00–18.00 hodin

 

Přijímací řízení
do 6. třídy

16. 05. 2024
od 13.00–18.00 hodin

Zápis k povinné školní docházce i přijímací zkoušky se v daných termínech uskuteční v ZŠ Victoria School (Slavětínská 82, 190 14 Praha 9 Klánovice – vchod do budovy z ul. Aranžérská – naproti domu č. p. 158). 

Kritéria pro přijetí

Připravenost dítěte ke studiu ve Victoria School
Seznam přijatých dětí bude stanoven na základě výsledků přijímacího řízení, v pořadí sestaveném podle získaných bodů dle připravenosti dítěte na docházku ve Victoria School (0–30 bodů).
Čím lépe se potká vaše očekávání s filosofií naší školy a nastavením vzdělávacího programu, tím lépe se bude u nás Vaše díte cítit.


Vztah rodiny ke škole 
Máte už v naší škole či školce některé vaše dítko? Budeme na to brát ohled. V případě rovnosti bodů při zápisu se přednostně přijímají děti sourozenců a ti, kteří přecházejí z MŠ Victoria School.


Kapacita třídy
Přistupovat k žákům individuálně můžeme jen, pokud bude mít třída omezený počet žáků. Proto je možné přijmout žáky do maximálního počtu 18 dětí ve třídě.

Přijímací řízení a přestup

Přijímací řízení do 6. třídy 

16. 05. 2024 od 13.00 do 18.00 hodin

Registrovat se k přijímacímu řízení a vybrat si svůj termín můžete ZDE.

Kritéria pro přijetí

1. Test všeobecných znalostí: 20 bodů
2. Ústní zkouška z anglického jazyka: 5 bodů
3. Poslední vysvědčení do průměru 1,5: 5 bodů
4. Sourozenec ve Victoria School: 5 bodů
5. Souznění rodičů s filosofií školy: 0—10 bodů

Přestup do 2.—9. třídy
Nové žáky přijímáme během celého školního roku dle volných kapacit jednotlivých tříd.

Podmínky přestupu
Pokud si přejete přihlásit své dítě do 2
.—9. třídy, je nutné, aby u nás absolvovalo tzv. zkušební týden, po jehož absolvování se společně rozhodneme, zda je naše škola pro Vaše dítě vhodná. Přihlížet budeme také k souznění žáka a rodičů s filosofií školy Victoria School. (Tento týden je pro Vás zdarma i v případě, že Vaše dítě do Victoria School nenastoupí.) Do všech ročníků je možné přijmout žáky do maximálního počtu 18 dětí ve třídě. Úroveň znalostí anglického jazyka není pro přijetí žáka do 2.—4. třídy rozhodující.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zápisu a přijímacího řízení kontaktujte prosím Janu Černou na čísle 723 858 751 nebo na e-mailu cerna@victoria-school.cz.

Jak zápis probíhá?

1. Vyberte a rezervujte si prosím vhodný termín zápisu.
Svůj termín si budete moci registrovat ZDE

2. Přijďte k ZÁPISU
Budeme rádi když přijdete i s Vaším dítětem a společně se poznáme. K zápisu si připravte rodný list dítěte, Váš občanský průkaz, popřípadě zprávu z pedagogické poradny.

3. Orientační test školní zralosti
Přijímací řízení se skládá z pohovoru s dítětem a zákonnými zástupci, testu školní zralosti a pohovoru v anglickém jazyce. Znalost AJ není pro přijetí do první třídy podmínkou. Jde nám především o to, abychom měli představu o schopnostech a znalostech Vašeho dítěte a budoucím školním kolektivu. 

4. Výsledky přijímacího řízení
Vaše dítě dostane u zápisu identifikační číslo. To Vám bude sloužit při zveřejnění výsledků, kdy se dozvíte, jestli s vámi v září počítáme. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku ZŠ Victoria School bude dle školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění zákona č. 472/2011 sděleno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným identifikačním číslem. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy. Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání bude následně k vyzvednutí v kanceláři školy. V případě rovnosti bodů při zápisu bude rozhodnuto o přijetí dítěte losem. 

5. Smlouva o studiu
Nakonec sepíšeme Smlouvu o studiu (obě strany stvrdí svými podpisy souhlas s podmínkami, povinnostmi a právy školy i rodičů vyplývající ze smlouvy). Zákonní zástupci přijatého dítěte obdrží mailem Smlouvu o studiu mailem v den zveřejnění výsledků a následně se dostaví do školy k jejímu podpisu. Do pěti dnů od podpisu smlouvy zaplatí zálohu ve výši odpovídající částce jednoho měsíčního školného, o které bude následně splátka školného na první pololetí ponížena. Pokud tak ve stanoveném termínu neučiní, smlouva zaniká a volné místo bude nabídnuto zákonným zástupcům dítěte, které se při zápise umístilo na následující pozici v pořadí.

Družina

Školní družina pro první stupeň otevírá každý všední den v 7.30 hod. a je dětem k dispozici i po vyučování, a to do 17.00 hod. Pro žáky naší školy je zahrnuta v ceně školného. Program družiny je vždy uzpůsoben aktuálnímu počasí. Preferovaný je aktivní pobyt dětí na školním dvoře, kde je jim k dispozici různé sportovní náčinní a venkovní tvoření pod vedením paní družinářky. V případě nepřízně počasí je družina přesunuta do příslušných, plně vybavených prostor školy. 

Stravování

Obědy pro naše žáky zajišťuje firma Ekolandia s.r.o., která vaří přímo v areálu školy. V denní nabídce jsou 3 druhy jídel, z nichž jedno je vždy vegetariánské. 
Svačiny si děti nosí z domova.

Cena oběda pro školní rok 2023/2024:
1. stupeň ZŠ: 79 Kč
2. stupeň ZŠ: 89 Kč

 

Školné

Příměstské tábory

Nabídka letních příměstských táborů s anglickými rodilými mluvčími.

Příměstských táborů se mohou účastnit i děti nenavštěvující ZŠ Victoria School. Během měsíce července může Vaše dítě navštívit příměstský tábor s výukou angličtiny přímo v areálu ZŠ Victoria School, s.r.o. (Slavětínská 82, 190 14  Praha 9-Klánovice). Tábory se konají v týdenních turnusech vždy od pondělí do pátku s pestrým programem pro děti od 8.00 do 17.00 hod. Ve skupině je maximálně 15 dětí pod vedením dvou dospělých s výbornými znalostmi anglického jazyka nebo přímo rodilými mluvčími.

Více informací naleznete v přihlášce nebo nás kontaktujte na tel. č.: 737 456 654.

Na školní rok 2024/2025 je školné stanoveno na 14000 Kč měsíčně.
V případě zápisu dalšího vašeho dítěte se školné snižuje. Neváhejte se informovat o množstevních slevách pro více dětí.

Roční školné v celkové výši 140 000 Kč je hrazeno ve dvou stejných splátkách. První splátka za měsíce září—leden š.r. 2024/2025 (1. pololetí)  ve výši
70 000 Kč je splatná
31. 5. 2024 a druhá splátka za měsíce únor—červen š.r. 2024/2025 (2. pololetí) ve výši 70 000 Kč je splatná 30. 11. 2024. Jiný způsob splácení je možný po vzájemné dohodě. V ceně školného je pro žáky prvního stupně zahrnuta ranní a odpolední družina.

Platby prosím zasílejte na účet č.: 2600668054/2010 vedený u Fio Banky. Jako variabilní symbol platby uvádějte rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce napište „jméno dítěte – školné.

bottom of page