Victoria School ZS

Zápis do 1. třídy

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

PŘIJATI jsou uchazeči s identifikačním číslem:

VS_2021_514

VS_2021_529

VS_2021_518

VS_2021_511

VS_2021_523

VS_2021_510

VS_2021_526

VS_2021_516

VS_2021_530

VS_2021_513

VS_2021_531

VS_2021_515

VS_2021_519

VS_2021_528

VS_2021_534

VS_2021_512

VS_2021_522

VS_2021_532

NEPŘIJATI jsou uchazeči s identifikačním číslem:

VS_2021_533

VS_2021_525

VS_2021_527

VS_2021_521

VS_2021_520

VS_2021_517

VS_2021_524

Proti rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k plnění povinné školní docházky se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění nebo doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, který rozhodnutí vydal.

Nové žáky přijímáme během celého školního roku dle volných kapacit jednotlivých tříd.

Termín zápisu

Zápis do 1. třídy ZŠ Victoria School se uskuteční 6. a 7. 4. 2021.

Registrace k zápisu

Termín zápisu si můžete registrovat zde.

Kritéria pro přijetí

Ve školním roce 2021/2022 bude do 1. třídy přijato maximálně 18 žáků, a to na základě výsledků přijímacího řízení, v pořadí sestaveném podle získaných bodů dle následujících kritérií:

1) Souznění s filosofií školy                                      0 – 10 bodů

2) Sourozenec již navštěvuje ZŠ Victoria School      10 bodů

3) Dítě z MŠ Victoria School                                     10 bodů

Znalost AJ není podmínkou přijetí.

V případě rovnosti bodů při zápisu bude rozhodnuto o přijetí dítěte losem. Losování provede čtyřčlenná komise složená z členů: ředitel školy, popř. jeho statutární zástupce, člen školské rady zvolený za zřizovatele, člen školské rady zvolený za zákonné zástupce žáků a člen školské rady zvolený za pracovníky školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. Případné losování proběhne v pondělí 8. 4. 2021 v 16 hodin v prostorách ZŠ Victoria School, Slavětínská 82, 190 14 Praha 9 Klánovice.

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku ZŠ Victoria School bude dle školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění zákona č. 472/2011 sděleno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným identifikačním číslem. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy dne 9. 4. 2021. Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání bude následně k vyzvednutí v kanceláři školy.

Smlouva o studiu

Zákonní zástupci přijatého dítěte obdrží mailem Smlouvu o studiu v den zveřejnění výsledků a do pěti dnů se dostaví do školy k jejímu podpisu. Pokud tak ve stanoveném termínu neučiní, nárok na přijetí dítěte zaniká a volné místo bude nabídnuto zákonným zástupcům dítěte, které se při zápise umístilo na následující pozici v pořadí.

Kontaktní osoba

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zápisu do prvního ročníku kontaktujte Mgr. Matěje Žáka, ředitele školy na tel. č. +420 604 434 690.

Těšíme se na Vás!