Victoria School ZS

O VICTORCE

Jsme komunitní škola rodinného typu, která otevírá v každém ročníku pouze jednu třídu, ve které je nejvýše 18 žáků.

Jedním z velkých benefitů naší školy je zvýšená dotace hodin anglického jazyka. Naši žáci mají od 1. třídy minimálně 10 vyučovacích hodin angličtiny týdně. Anglický jazyk je v naší škole vyučován certifikovanými rodilými mluvčími ve skupinkách s maximálně 12 dětmi.

Od 6. třídy se žáci začínají učit druhý cizí jazyk, kterým je na naší škole španělština.

V 1. třídě jsou děti hodnoceny pouze slovně, od 2. třídy využíváme možnosti kombinovaného způsobu hodnocení, tzn. ke slovnímu hodnocení přibydou i známky.

Výuka povinných předmětů na prvním stupni začíná v 9:00 hod., na druhém stupni v 8:05 hod.

Využíváme blízkost Klánovického lesa k pravidelnému učení v přírodě, které je založeno na základě dlouhodobého mezinárodního programu Les ve škole a Učíme se venku.

Základní informace o škole

Dny otevřených dveří ve školním roce 2020/2021

Victoria School umožňuje zájemcům o studium nahlédnout do výuky, prohlédnout si prostory školy, pohovořit s učiteli nebo vedením zpravidla 2x ročně.

Kdykoliv během školního roku je možné domluvit individuální prohlídku školy. 

Nyní, vzhledem ke covid-19, není možné standardní dny otevřených dveří uskutečnit. Avizované dny otevřených dveří 18. 2. a 16. 3 se ruší a budou nahrazeny individuálními návštěvami. V případě zájmu kontaktujte zástupkyni ředitele školy Mgr. Janu Černou na e-mailu cerna@victoria-school.cz, ozve se Vám s navrženým termínem setkání.

Těšíme se na Vás!

Nové žáky přijímáme během celého školního roku dle volných kapacit jednotlivých tříd.

Termín zápisu

Zápis do 1. třídy ZŠ Victoria School se uskuteční 6. a 7. 4. 2021.

Registrace k zápisu

Termín zápisu si můžete registrovat zde. 

Kritéria pro přijetí

Ve školním roce 2021/2022 bude do 1. třídy přijato maximálně 18 žáků, a to na základě výsledků přijímacího řízení, v pořadí sestaveném podle získaných bodů dle následujících kritérií:

1) Souznění s filosofií školy                                      0 – 10 bodů

2) Sourozenec již navštěvuje ZŠ Victoria School      10 bodů

3) Dítě z MŠ Victoria School                                     10 bodů

Znalost AJ není podmínkou přijetí.

V případě rovnosti bodů při zápisu bude rozhodnuto o přijetí dítěte losem. Losování provede čtyřčlenná komise složená z členů: ředitel školy, popř. jeho statutární zástupce, člen školské rady zvolený za zřizovatele, člen školské rady zvolený za zákonné zástupce žáků a člen školské rady zvolený za pracovníky školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. Případné losování proběhne v pondělí 8. 4. 2021 v 16 hodin v prostorách ZŠ Victoria School, Slavětínská 82, 190 14 Praha 9 Klánovice. 

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku ZŠ Victoria School bude dle školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění zákona č. 472/2011 sděleno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným identifikačním číslem. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy dne 9. 4. 2021. Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání bude následně k vyzvednutí v kanceláři školy.

Smlouva o studiu

Zákonní zástupci přijatého dítěte obdrží mailem Smlouvu o studiu v den zveřejnění výsledků a do pěti dnů se dostaví do školy k jejímu podpisu. Pokud tak ve stanoveném termínu neučiní, nárok na přijetí dítěte zaniká a volné místo bude nabídnuto zákonným zástupcům dítěte, které se při zápise umístilo na následující pozici v pořadí.

Kontaktní osoba:

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zápisu do prvního ročníku kontaktujte Mgr. Matěje Žáka, ředitele školy na tel. č. +420 604 434 690.

Těšíme se na Vás!

Nové žáky přijímáme během celého školního roku dle volných kapacit jednotlivých tříd.

Přestup do 2. – 9. třídy

Podmínky přestupu

Pokud si přejete přihlásit své dítě do 2. – 9. třídy, je nutné, aby u nás absolvovalo tzv. zkušební týden, po jehož absolvování se společně rozhodneme, zda je naše škola pro Vaše dítě vhodná. Přihlížet budeme také k souznění žáka a rodičů s filosofií školy Victoria School.

(Tento týden je pro Vás zdarma v případě, že Vaše dítě do Victoria School nenastoupí.)

Do všech ročníků je možné přijmout žáky do maximálního počtu 18 dětí ve třídě.

Úroveň znalostí anglického jazyka není pro přijetí žáka rozhodující.

Přestup do 6. třídy

Termín

Přijímací řízení proběhne v termínech 8. 4. a 3. 6. 2021.

Registrace k přijímacímu řízení

Termín přijímacího řízení si můžete registrovat zde.

Kritéria pro přijetí

1) Test všeobecných znalostí                                           20 bodů

2) Ústní zkouška z anglického jazyka                              5 bodů

3) Poslední vysvědčení do průměru 1,5                          5 bodů

4) Sourozenec ve Victoria School                                    5 bodů

5) Souznění rodičů s filosofií školy                                  0 – 10 bodů

Kontaktní osoba

V případě zájmu o přestup Vašeho dítěte do Victoria School kontaktujte Mgr. Matěje Žáka, ředitele školy na tel. č. +420 604 434 690.

Těšíme se na Vás!

Aktuální volná místa ve Victoria School

TřídaPočet volných míst
1.0
2.2
3.0
4.1
5.0
6.0
7.2
8.7
9.2

Školné pro žáky Victoria School s termínem nástupu od září 2020

 

Výše školného

Výše školného pro žáky prvního i druhého stupně činí 11 500 Kč za každý školní měsíc.

Rodiče hradí za školní rok 2020/2021 celkem 115 000 Kč.

Úhrada školného

Roční školné v celkové výši 115 000 Kč je hrazeno ve dvou stejných splátkách.

První splátka za měsíce září – leden šk. roku 2020/2021 (1. pololetí)  ve výši 57 500 Kč je splatná 31. 5. 2020 a druhá splátka za měsíce únor – červen šk. roku 2020/2021 (2. pololetí) ve výši 57 500 Kč je splatná 30. 11. 2020. Jiný způsob splácení je možný po vzájemné dohodě.

V ceně školného je pro žáky prvního stupně zahrnuta ranní a odpolední družina.

Způsob platby

Platby prosím zasílejte na účet č.: 2600668054/2010 vedený u Fio Banka, a.s.

Jako variabilní symbol platby uvádějte rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce napište „jméno dítěte – školné“.

Obědy pro naše žáky zajišťuje firma EKOLANDIA, školní catering, mateřská škola, s.r.o., která vaří přímo v areálu školy.

V denní nabídce jsou 3 druhy jídel, z nichž jedno je vždy vegetariánské. Strava je chutná, pestrá a vyvážená, z českých surovin, bez umělých dochucovadel a přemíry soli.

Svačiny si děti nosí z domova.

Cena oběda pro školní rok 2020/2021:

1. stupeň ZŠ – 65 Kč

2. stupeň ZŠ – 74 Kč

Podrobnější informace o školním stravování ke stažení zde.

Přihláška ke školnímu stravování ke stažení zde.

Výuka cizích jazyků

Popis výuky

Jedním z velkých benefitů naší školy je zvýšená dotace hodin anglického jazyka. Naši žáci mají minimálně 10 vyučovacích hodin angličtiny týdně.

Anglický jazyk je v naší škole vyučován certifikovanými rodilými mluvčími ve skupinkách s maximálně 12 dětmi. Dbáme na to, aby děti během studia na naší škole přišly do kontaktu s různými rodilými mluvčími a osvojily si tak rozdílné přízvuky, dialekty a slovní zásobu.

K výuce „klasické“ angličtiny (Regular English) používáme učebnice Cambridge, a to již od 1. třídy.

 • 1. třída – děti jsou rozděleny do dvou skupin a používají učebnici Kidś Box (max. 9 dětí ve skupině)
 • 2. a 3. třída – děti jsou spojeny a dle jazykové úrovně rozděleny do 3 skupin (max. 12 dětí ve skupině). Používají jazykové učebnice Cambridge Fun for Starters, Fun for Movers,
 • 4. a 5. třída – děti jsou spojeny a dle jazykové úrovně rozděleny do 3 skupin (max. 12 dětí ve skupině). Používají jazykové učebnice Cambridge Fun for Movers, Fun for Flyers
 • 6. a 7. třída – děti jsou spojeny a dle jazykové úrovně rozděleny do 3 skupin (max. 12 dětí ve skupině). Používají jazykové učebnice Cambridge Fun for Flyers a Complete Key for Schools
 • 8. a 9. třída – děti jsou spojeny a dle jazykové úrovně rozděleny do 3 skupin (max. 12 dětí ve skupině). Používají jazykové učebnice Cambridge Complete Key for Schools, Complete PET a Complete FCE

Kromě „klasické“ angličtiny (Regular English) zařazujeme také výuku tzv. zájmových předmětů v AJ. Hlavním cílem těchto předmětů je rozšiřovat obzor dětí a zvýšit úroveň jejich komunikačních schopností a prezentačních dovedností v AJ. Všechny tyto předměty jsou vyučovány rodilými mluvčími.

Mezi zájmové předměty (tzv. Optional subjects) patří:

 • Drama
 • Science
 • Global Studies
 • Games
 • Cambridge Preparation

Kromě výše uvedených předmětů jsou v angličtině vyučovány všechny výchovy, tzn. tělesná, výtvarná a hudební výchova, výchova ke zdraví a dále ICT (informační a komunikační technologie).

Zkoušky Cambridge

Victoria School je partnerskou školou Cambridge Exams Center (oficiálního partnera University of Cambridge), a proto děti mohou skládat zkoušky přímo v naší škole, v prostředí, které je jim dobře známé.

Zkoušky se dělí na několik úrovní:

 • Pre-A1 Starters
 • A1 Movers
 • A2 Flyers
 • A2 Key for Schools
 • B1 Preliminary for Schools
 • B2 First for Schools.

 

 • Certifikáty Cambridge English uznává více než 20 000 institucí na celém světě včetně zahraničních vysokých škol. Jedná se o nejrozšířenější anglické certifikáty na světě.
 • Za jazykový certifikát lze získat body navíc v prvním nebo druhém kole přijímacího řízení na střední školu v České republice. 
 • Jazykovým certifikátem úrovně B1 Preliminary (dříve PET) a vyšší si lze nahradit zkoušku z angličtiny v profilové části maturitní zkoušky.
 • Za certifikát B2 First (dříve FCE) a vyšší uznávají české vysoké školy body navíc u přijímacího řízení.

 

Projekty

V rámci jednotlivých předmětů v AJ děti v průběhu roku pracují na různých projektech, při kterých se učí vzájemné spolupráci, prohlubují své komunikační dovednosti a prezentační schopnosti v anglickém jazyce.

Kromě těchto dílčích cizojazyčných projektů každoročně realizujeme i projekty celoškolní.

Ve školním roce 2020/2021 plánujeme uskutečnit např. projekt ENGLISH DAY a anglicko-španělský projekt Spolupráce se základní školou ve Španělsku ve městě Borriana v blízkosti Valencie.

Popis výuky

Naši studenti se od 6. třídy začínají učit druhý cizí jazyk, kterým je na naší škole španělština.

Oproti státním základním školám, kde se druhý jazyk vyučuje 2 hodiny týdně, jsou na naší základní škole španělskému jazyku věnovány 3 vyučovací hodiny týdně. 

Vyučujícími jsou opět rodilí mluvčí, popř. certifikovaní učitelé s mezinárodně uznávanou zkouškou DELE, úroveň C2 – expert.

Zkoušky DELE

V případě zájmu jsme schopni připravit žáky k mezinárodně uznávané zkoušce DELE úroveň A1 pro mládež, kterou organizuje Institut Cervantes v Praze.

Projekty

Ve školním roce 2020/2021 plánujeme uskutečnit např. anglicko-španělský projekt Spolupráce se základní školou ve Španělsku ve městě Borriana v blízkosti Valencie.

Doplňující informace

Nabízené kroužky jsou určeny nejen pro žáky Victoria School, ale i pro děti, které naši školu nenavštěvují. V případě převýšení kapacity kroužku mají žáci Victoria School přednost.

Přehled nabízených kroužků v 1. pololetí šk. roku 2020/2021

Španělština pro začátečníky (3.–5.ročník) – cena 2 100 Kč/14 lekcí, pondělí 15:15 – 16:15, max. počet 12 dětí, lektor Ana Maria Raez (rodilá mluvčí Španělsko)

Španělština pro mírně pokročilé (3.–5.ročník) – cena 2 100 Kč/14 lekcí, středa 15:15 – 16:15, max. počet 12 dětí, lektor Ana Maria Raez (rodilá mluvčí Španělsko)

Španělština pro nejmenší (předškoláci–2. ročník) – cena 2 100 Kč/14 lekcí, čtvrtek 15:15 – 16:00, max. počet 7 dětí (v případě většího zájmu, možnost otevření dalšího kurzu v tomtéž čase za přítomnosti dvou lektorů), LeyLu Español (lektoři Leidy Arenas – rodilá mluvčí Kolumbie a Lucie Holmanová)

Němčina pro začátečníky (4.–9. ročník) – cena 2 100 Kč/14 lekcí, středa 17:00 – 18:00, max. počet 12 dětí, lektor Michaela Vaňková

Němčina pro mírně pokročilé (4.–9. ročník) – cena 2 100 Kč/14 lekcí, středa 16:00 – 17:00, max. počet 12 dětí, lektor Michaela Vaňková

English Club (1.–3. ročník) – cena 2 100 Kč/14 lekcí, úterý 15:30 – 16:30, max. počet 12 dětí, výuka rodilým mluvčím

Flétna – cena 2 100 Kč/14 lekcí, středa 15:15 – 16:00, kurz bude otevřen při minimálním počtu 4 dětí, vyučuje Pavla Hávová

Floorball (2.–5. ročník) – cena 1 200 Kč/14 lekcí, čtvrtek 15:15 – 16:15, kurz bude otevřen při minimálním počtu 10 dětí (max. 12), vyučuje Matěj Žák

Kytara – cena 200 Kč/30 minut, 400 Kč/60 minut (max. 2 děti/lekce), vyučuje Pavla Hávová, čtvrtek – po individuální domluvě, přihlášky na e-mail: pavlahavova@seznam.cz

Piano – cena 200 Kč/30 minut, 400 Kč/60 minut, vyučuje Josef Scháněl, j.schanel@seznam.cz, tel.č.: 602 364 960, přihlášky: na nástěnce u kávovaru bude vyvěšen rozpis nabídky jednotlivých lekcí (pondělí a středa, v případě většího zájmu možnost otevření dalších termínů)

Street dance – cena při jedné lekci týdně 2 200 Kč/15 lekcí v pololetí, cena při dvou lekcích týdně 4 400 Kč/30 lekcí v pololetí, organizuje Dance Way klub z.s., pondělí 15:30 – 16:30 a čtvrtek 16:30 – 17:30, přihlášky na www.danceway.cz

Výtvarka – cena 4 470 Kč/14 lekcí, úterý 15:15 – 16:45, kurz bude otevřen při minimálním počtu 6 dětí (max. 12), organizuje Perrunga, Terezie Vašíčková, tel.č.: 608 664 400, přihlášky na https://www.perrunga.cz/prihlaska-na-krouzek-pro-deti 

Bricks 4 Kidz (1.–3. ročník) – cena 1 690 Kč/13 lekcí, pátek 14:20 – 15:10, kurz bude otevřen při minimálním počtu 8 dětí, organizuje Bricks 4 Kidz – Andrea Sládečková, asladeckova@bricks4kidz.com, tel.č.: 604 844 804, přihlášky na https://www.bricks4kidz.cz/

Juniorská robotika (4.–5. ročník) – cena 2 600 Kč/13 lekcí, pátek 15:15 – 16:15, kurz bude otevřen při minimálním počtu 6 dětí, organizuje Bricks 4 Kidz – Andrea Sládečková, asladeckova@bricks4kidz.com, tel.č.: 604 844 804, přihlášky na  https://www.bricks4kidz.cz/

Programování (1.–2. ročník) – cena 3 000 Kč/15 lekcí, čtvrtek 15:15 – 15:45, kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 dětí, organizuje CODE Rebels, přihlášky na  https://www.coderebels.cz/register/victoria-school

Programování (3.–6. ročník) – cena 4 200 Kč/15 lekcí, čtvrtek 15:50 – 16:50, kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 dětí, organizuje CODE Rebels, přihlášky na  https://www.coderebels.cz/register/victoria-school

Jóga pro děti (1.–4. ročník) – cena 2 500 Kč/15 lekcí, úterý 15:15 – 16:00, organizuje Romiyoga – Romana Voženílková, přihlášky na info.romiyoga@gmail.com, tel.č.: 737 215 611

Victoria School English Library – vzhledem k situaci s covid-19 funguje knihovna omezeně. Bližší informace Vám poskytne Mark Farrell.

 

Přihlašování na kroužky

Žáci Victoria School

Pokud není uvedeno jinak, prosíme rodiče, aby na výše uvedené kurzy přihlašovali žáky prostřednictvím EDOOKITu.

Ostatní děti

Rodiče dětí, kteří naši školu nenavštěvují, prosíme o zaslání vyplněné přihlášky na e-mail steklacova@victoria-school.cz.

Přihláška ke stažení zde.

 

Vzhledem k situaci s covid-19 neprobíhá výuka ve většině kroužků. Podrobné informace naleznete na příslušné e-mailové adrese.

Všechny dotazy ohledně jazykových kurzů směřujte na koordinator@victoria-school.cz

Školní družina otevírá každý všední den v 7:45 hod. a je dětem k dispozici i po vyučování, a to do 17:00 hod.

Školní družina je pro žáky naší školy zahrnuta v ceně školného.

Přihláška do školní družiny ke stažení zde.

Nabídka letních příměstských táborů s anglickými rodilými mluvčími nebo učiteli angličtiny.

Příměstských táborů se mohou účastnit i děti nenavštěvující ZŠ Victoria School.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO DĚTI VE VĚKU 6 – 10 LET

Během měsíce července může Vaše dítě navštívit příměstský tábor s výukou angličtiny přímo v budově ZŠ Victoria School, s.r.o. (Slavětínská 82, 190 14 Praha 9 Klánovice).

Tábory s pestrým programem se konají vždy v týdenních turnusech od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 17:00 hod. Ve skupině je maximálně 15 dětí pod vedením našeho učitele angličtiny, kterému bude pomáhat anglicky mluvící student VŠ.

Témata a termíny táborů jsou následující:
 
5. – 9. 7. HARRY POTTER MAGIC CAMP vedený Petrou Mishevskou
12. – 16. 7. OLYMPIC GAMES CAMP vedený Janem Walterem
19. – 23. 7. “AROUND THE WORLD IN 5 DAYS” CAMP vedený Markem Farrellem
 

Vyplněné přihlášky (ke stažení zde) zasílejte na steklacova@victoria-schoool.cz nebo nás kontaktujte na tel.č.: 737 456 654. 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO DĚTI VE VĚKU 3 – 6 LET

Více informací naleznete zde.